רשת medica מרכזים רפואיים

privacy policy

אתר זה  elishahospital.com  הינו בבעלות חברת בי ג'י מדיקל סנטר בע"מ, המאוגדת בישראל ("החברה"). האתר מציג מידע על הטיפולים והשירותים הרפואיים השונים הניתנים בבית החולים "אלישע" בחיפה ("בית החולים") וכן על הרופאים הפועלים  במסגרת בית החולים. כמו כן, האתר מציג מידע כללי על פעילותו של בית החולים וכן מידע חיוני למטופלים ומידע על אפשרויות התעסוקה בבית החולים. האתר  מאפשר לרופאים מוסמכים שנרשמו אליו, לבצע פעולות שונות כגון: הזמנת חדרי ניתוח, הפניית מטופלים לביצוע ניתוחים ו/או פעולות אחרות בבית החולים וכיו"ב.

השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש הללו ("תנאי השימוש") ועל כן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. השימוש בלשון זכר בתנאי השימוש הינו מטעמי נוחות בלבד, והאמור בהם מתייחס באופן שווה לכל משתמשי האתר.

בעצם כניסתך לאתר ו/או בביצוע כל פעולה בו, הנך מצהיר כי קראת והבנת את תנאי השימוש, המהווים הסכם בין החברה לבינך, כי הנך מסכים לתנאים אלו ומאשר כי תפעל בהתאם להוראותיהם ובהתאם להוראות כל דין, כי תנאי השימוש יחייבו אותך לכל עניין ודבר וכי לא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה, אלא ככל שהחברה הפרה את תנאי השימוש. ככל שאינך מסכים לתנאי השימוש ו/או ככל שהאתר אינו לטעמך מכל מסיבה אחרת, הנך מתבקש לצאת מהאתר ולא להשתמש בו ו/או בשירותיו.

שינויים בתנאי השימוש

החברה רשאית לעדכן את תנאי שימוש אלו מעת לעת. עליך לעיין באופן שוטף בדף זה על מנת לקבל את המידע העדכני ביותר אודות תנאי השימוש באתר. המשך גלישה באתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש המעודכנים כפי שיופיעו בעמוד זה במועד הגלישה.

גישה וגלישה באתר

הנך מתחייב בזאת להשתמש באתר בתום לב ובכפוף לכל דין, ושלא לעשות שימוש באתר ו/או בתכניו לשום מטרה בלתי חוקית, ולשום מטרה האסורה על פי תנאי השימוש. החברה שומרת לעצמה את הזכות, מבלי שתהיה עליה חובה לעשות זאת:

  • לנקוט כל פעולה נגד משתמשים, שלפי שיקול דעתה הבלעדי, מפרים את תנאי השימוש ו/או עושים שימוש אסור באתר, לרבות לחסום את הגישה לאתר (לרבות הסרתו באופן מוחלט) ו/או לנקוט הליכים משפטיים נגד משתמשים כאמור.
  • לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו וכן את היקפם וזמינותם של השירותים בו, לפי שיקול דעתה הבלעדי. מטבע הדברים שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר אי-נוחות, ולו זמנית. לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לך כתוצאה מכל שימוש לרעה באתר על ידך ו/או ע"י כל צד שלישי. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל שימוש אסור כאמור שנעשה על ידך ומתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מכך.

החברה תהיה רשאית, בכפוף לכל דין, להגביל או לחסום את הגישה לאתר (או לחלק ממנו) בפני משתמש, באופן זמני או קבוע, אם המשתמש עשה באתר שימוש המנוגד להוראות כל דין או לתנאי שימוש אלה או מכל סיבה סבירה אחרת.

זכויות קניין רוחני

החברה הינה הבעלים או בעלת הזכויות בכל זכויות הקניין הרוחני וזכויות המידע באתר ובכלל החומרים המפורסמים בו לרבות, אך לא רק, תמונות וצילומים, סימני מסחר, שמות מסחריים, לוגואים, טקסטים, יצירות אמנות, אודיו, חומרים דיגיטליים, סרטי וסרטוני וידאו, מאפיינים חזותיים אחרים המופיעים באתר, גרפיקה, אייקונים, קליפים של אודיו, תוכנה והיבטים אחרים של האתר, כל השיפורים, שדרוגים או השינויים באתר, כל היצירות הנגזרות המבוססות על האתר, והאיסוף, הסידור וההרכבה של האתר, לרבות כל זכויות היוצרים, סימני המסחר, סימני השירות וזכויות קניין רוחני אחרות או זכויות קנייניות באמורים לעיל או בחומרים המוצגים בדרך אחרת באתר ("הקניין הרוחני"). למעט עיון באתר והדפסת עותקים מודפסים של עמודים באתר אך ורק לשימושך החוקי, האישי והלא מסחרי, כל שימוש באתר ו/או בקניין הרוחני מוגבל לשימוש אישי ואין לעשות בהם, או בחלקם, כל שימוש מסחרי, ואין להשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, באתר ו/או בקניין הרוחני. כל העתקה, פרסום או שימוש אחר בקניין הרוחני אסורים ועשויים להפר את החוקים והתקנות הרלוונטיים. עוד מובהר כי חל איסור להשתמש בתכני האתר לצורך הצגתם ברשת האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, ללא הסכמת החברה בכתב ומראש ובכפוף לתנאי שימוש אלה.

אין לפרש דבר מהאמור בתנאי שימוש אלו ו/או באתר כמעניק לך, בין במשתמע או בכל דרך אחרת, רישיון, זכויות קניין, אינטרסים כלשהם או כל זכות כלשהי להשתמש בקניין הרוחני או בכל חלק ממנו.

הנך מתחייב ליידע את החברה באופן מידי על כל חשש לפגיעה במשתמשי האתר או בצדדים שלישיים ועל כל הפרה קיימת או צפויה של הוראות הדין או תנאי שימוש אלה.

במידה שאתה סבור כי תכנים באתר מפרים באופן כלשהו זכויות יוצרים בבעלותך, אנא הודע לנו על כך בהקדם האפשרי.

הגבלת אחריות ושיפוי

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלה, מובהר כי כתנאי יסודי לתנאי השימוש, הנך מסכים מפורשות כי השימוש באתר וההסתמכות על תכניו הינם על אחריותך האישית בלבד. החברה אינה מתחייבת שהגישה ו/או השימוש שלך באתר יינתנו כסדרם, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ו/או הפרעה, או שתתקבל תוצאה מסוימת מהשימוש באתר. האתר ו/או התכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם, ללא אחריות כלשהי, מפורשת ו/או עקיפה, למעט אחריות שלא ניתן לסייגה על-פי הדין או אחריות שהחברה נטלה במפורש. איננו יוצרים מצג או מתחייבים שהמידע והתוכן הנגישים באמצעות האתר הינם מדויקים, מלאים או עדכניים, ואיננו אחראים לכל טעות או השמטה באתר או לכל תוצאות פוגעניות מהשימוש, מאי היכולת להשתמש, או מההסתמכות על היבט כלשהו של האתר, לרבות בין היתר, כל התכנים, השירותים, המוצרים האחרים וכל מידע וחומרים אחרים הנכללים באתר או מתוארים בו, כל שימוש במידע ו/או הסתמכות עליו הינה באחריותך בלבד. זאת ועוד, איננו נותנים מצג או מתחייבים כי האתר או כל תוכן המוצג בו יהיו מתמשכים ללא הפרעות, מאובטחים, או חופשיים משגיאות, וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים. לא תהיה לחברה כל אחריות כלפיך לכל נזק, ישיר ו/או עקיף ו/או מקרי ו/או מיוחד ו/או תוצאתי, וכן, לא תהיה החברה אחראית בגין כל הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שייגרם לך ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לאתר ו/או לתכניו, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם. החברה אינה אחראית לכל תוכן שיועלה לאתר על ידי משתמשיו, ככל שיועלה, וכל העלאה של תוכן כאמור, לרבות תוכן שיש בעצם העלאתו בכדי להפר זכויות של צדדים שלישיים, תהיה על אחריות המשתמש בלבד.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי אין לראות בתכנים המופיעים באתר ייעוץ, הבעת דעה או חוות דעת רפואית או אחרת והם אינם מהווים תחליף לקבלת חוות דעת אישית ומקצועית מגורם מוסמך הנוגעת לנתונים האישיים הרלוונטיים של המשתמש. החברה וכל מי מטעמה אינם אחראים לנכונות או לדיוק של מידע רפואי כללי המוצג באתר, לרבות מידע והסברים על בדיקות וכן סיכונים הכרוכים בהליכים רפואיים שאינם ניתנים בקשר ישיר למשתמש, וכן לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם לך בקשר עם או כתוצאה משימוש, ישיר או עקיף, באתר, בתכניו או כתוצאה מהסתמכות עליהם.

משתמשי האתר שהינם רופאים מוסמכים, מצהירים ומאשרים כי המידע שיוזן על ידם במהלך השימוש באתר (לרבות מידע אישי ומידע רגיש על מטופלים) הינו נכון, אמין ומדויק, וכי הם קיבלו את הסכמת המטופלים הרלוונטיים למסור מידע אישי ורגיש לגביהם (לרבות פרטי זיהוי אישיים, אבחנה רפואית, ומידע על הגורמים המבטחים). החברה לא תישא באחריות לחשיפת פרטים שנמסרו על ידי הרופאים במקרה של חדירה שלא כדין למערכות המחשוב של האתר.

קישורים מהאתר ומאתרים אחרים

האתר מציג קישורים לאתרים חיצוניים על מנת לספק מידע למשתמש. אין לחברה כל שליטה על תכני האתרים האחרים ו/או על תכנים המתפרסמים על ידי המשתמשים באתר, והחברה אינה מעניקה כל מצג בקשר לתוכנם. הנך מכיר בכך, כי עם כניסתך לכל אתר אחר, תהיה כפוף לתנאי השימוש והמדיניות של אותו אתר, והאחריות לנהוג על פיהם, תחול עליך בלבד. מובהר, כי עצם הקישור לאתר או הצגת תוכן על ידי משתמש אינו מלמד על יחסי חסות ו/או שליחות ו/או על תמיכה בדעה ו/או הסכמה לעובדה המצוינת בהם. החברה אינה מתחייבת כי כל הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר אינה מלמדת על כך כי תוכן האתר המקושר מהימן, מלא או עדכני.

בשום מקרה החברה לא תהיה אחראית, במישרין או בעקיפין, כלפי מאן דהו בשל כל נזק או אובדן, הנובעים או המתייחסים לכל שימוש, המשך שימוש או הסתמכות על אתר מקושר של צד שלישי, או לכל קישור המופיע באתר מקושר.

שמירה על פרטיותך

אנו שמים דגש על פרטיותך ולכן ברצוננו לוודא כי הנך מבין איזה מידע אנו אוספים אודותיך, כיצד אנו משתמשים בו ומהם אמצעי ההגנה בהם אנו נוקטים כדי להגן עליו.

אנחנו לא אוספים מידע שלא הכרחי עבור פעילות החברה. המידע שאנו אוספים משמש לצרכים פנימיים של החברה בלבד.

מהו סוג המידע שאנו אוספים וכיצד אנו משתמשים בו?

בעת שתשתמש באתר, עשויה החברה לאסוף מידע על נוהגיך ביחס לשימוש באתר, לרבות מידע שקראת, העמודים שבהם צפית, השירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לאתר, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותך, סוג מכשיר הקצה שברשותך ועוד. בנוסף, החברה רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע הנוגע לפעילותך באתר.

אנו רשאים להשתמש במידע שאנו אוספים אודותיך, על מנת לשפר את חווית המשתמש באתר; לספק לך שירותים אחרים; לניתוח היסטוריית כניסות של משתמשים; ניתוח נתונים; ביקורות; פיתוח מוצרים ושירותים חדשים; קידום האתר; שיפור השירותים שלנו; זיהוי מגמות שימוש ובחינת היעילות של מסעות הקידום שלנו.

השימוש באתר אינו כרוך ברישום או במסירת פרטים ומידע אישי. עם זאת, אזורים ומדורים שונים באתר המיועדים לרופאים הפועלים בבית החולים, עשויים להיות כרוכים ברישום ומסירת פרטים ומידע אישי, כגון שם מלא, כתובת, טלפון, כתובת דוא"ל פעילה ופרטים נוספים לפי הצורך ונסיבות העניין. ללא מסירת הפרטים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם באזור הרלבנטי באתר. אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים והמידע האישי, מסירתם תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי, אולם עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. הפרטים והמידע האישי שתמסור, וכן פרטים נוספים אודות שימושך באתר, יישמרו על-ידי החברה. כאשר אתה מוסר מידע אישי של צד שלישי, אתה מצהיר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת המידע לחברה לשם השימוש במידע בהתאם למדיניות זו.

אנו רשאים להשתמש במידע שאנו אוספים אודותיך או שסיפקת לנו במסגרת הפלטפורמה הדורשת רישום בקשר עם צדדים שלישיים, על מנת לתת לך כרופא שירותים שונים כגון הזמנת חדר ניתוח, מתן שירות למטופלים ומתן שירות לרופאים. מעבר לאמור החברה לא תעשה כל שימוש במידע של צדדים שלישיים שיועבר על ידך, ויחולו עליו כל חובות הסודיות וסודיות רפואית לפי כל דין.

באיזה מידע אנו משתפים ואת מי?

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים פרטים אישיים ומידע שנאסף על-ידה, ללא קבלת הסכמתך מראש, אלא במקרים המפורטים להלן ובהיקף הנדרש, לפי העניין:

  • אם יינתן צו שיפוטי המורה להחברה למסור את הפרטים האישיים או המידע אודותיך לצד שלישי ו/או על פי דרישת הרשויות לאכיפת החוק;
  • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה;
  • בכל מקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופו או לרכושו של מי ממשתמשיה או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
  • אם החברה תארגן את פעילות האתר במסגרת גוף אחר – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – היא תהא זכאית להעביר לתאגיד הנעבר העתק מן המידע שנאגר אודותייך באתר או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

 

קבצי Cookies

האתר עושה שימוש בקבצי טקסט ותוכנה במחשב ("Cookies"), המאפשרים אימות ואגירת מידע אודות הרגלי השימוש של הגולש באינטרנט, שיפור השירות ופעולת האתר, תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, התאמת העדפותיהם של המשתמשים וכן לצרכי אבטחת מידע.

Cookies הם קבצי טקסט שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מה – Cookies יפקעו כאשר יסגור המשתמש את הדפדפן ואחרים יישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשבו של המשתמש. ה – Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים בהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה המשתמש באתר, מהיכן הגיע אל האתר ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטי המשתמש בכל פעם שהוא מבקר מחדש באתר.

הנך מצהיר בזאת כי אתה מתיר לאתר לשתול Cookies המאפשרים את זיהויך, כמו גם לעשות כל שימוש במידע ובפרטים שנאספו באמצעות ה – Cookies, לרבות לצורכי משלוח מידע על שירותי האתר וצדדים שלישיים הקשורים בו.

אם אינך מעוניין בשתילת Cookies במחשבך, תוכל להימנע מכך על-ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך (ניתן להיעזר לשם כך בקובץ העזרה של הדפדפן). עליך לדעת, עם זאת, שנטרול ה- Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר ו/או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, באפשרותך למחוק את ה – Cookies במחשב בכל רגע נתון.

השימוש במידע שייאסף על-ידי האתר באמצעות ה- Cookies, ייעשה רק על-פי מדיניות פרטיות זו או על-פי הוראות כל דין, וזאת למטרות המפורטות לעיל.

חריגים

במקרה שייפסק שהוראה מהוראות תנאי שימוש אלה אינה תקפה או אינה אכיפה, הוראה זו תצומצם או תבוטל במידה המינימלית הנדרשת כדי שתנאי שימוש אלה יישארו במלוא תוקפם וכוחם ויהיו אכיפים.

דין ומקום שיפוט

על השימוש באתר יחולו דיני וחוקי מדינת ישראל בלבד. כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה ו/או הקשור לאתר ידון אך ורק בבתי המשפט המוסמכים לכך בתל-אביב-יפו.

שימוש באתר באזור שיפוט זר

האתר נגיש בכל מדינה ותחום שיפוט, ההחלטה לגלוש באתר היא שלך בלבד ועלייך לציית לחוק של מדינתך, אזור מגוריך או המדינה בה הנך נמצא בעת הגלישה באתר. גישה לאתר מכל מקום שיפוט שאינו מדינת ישראל הינה באחריותך בלבד, ואתה תישא בכל תוצאה ישירה או עקיפה הנובעת מגלישה באתר בהתאם לחוקים הקיימים באזור השיפוט הרלוונטי.

צור קשר

בכל נושא המשתמש יכול לפנות אלינו בכתובת המייל _______________.

ברוכים הבאים לרשת medica מרכזים רפואיים

medica רפואה ברמה של 5 כוכבים הינה רשת מרכזים רפואיים מתקדמת בפריסה ארצית:

חדש ובלעדי בצפון

המרכז הרובוטי להחלפות מפרקי ברך וירך

אלישע Medica בבית חולים

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם​

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם​